Software EULA

SOFTWARE EINDGEBRUIKERSOVEREENKOMST (EULA)

LEES DEZE OVEREENKOMST VOOR HET INSTALLEREN OF GEBRUIKEN VAN DEZE SOFTWARE.

Notificatie: Toestemming om deze software (“software”) te gebruiken is voorwaardelijk dat u de eind gebruiker en licentiehouder, akkoord gaat met de voorwaarden en condities dat hier beneden is beschreven (“deze overeenkomst”).

U zult deze software niet kunnen installeren tot dat u alle voorwaarden van deze overeenkomst hebt gelezen en geaccepteerd en dat u wenst een licentiehouder van deze software te worden. Acceptatie zal u en al uw werknemers binden aan de voorwaarden van deze overeenkomst.

Door te kikken van de “Volgende” knop op de bodem van dit scherm zal geacht worden dat u de volgende voorwaarden accepteert en dat u een licentiehouder van deze software gaat worden. We stellen voor dat u een kopie uitprint voor uw archief.

ALS U NIET DE VOLGENDE VOORWAARDEN WENST TE ACCEPTEREN, KLIK NIET DE “VOLGENDE” KNOP EN DE SOFTWARE ZAL NIET GEINSTALLEERD WORDEN OP UW COMPUTER.

1. OVEREENKOMST. Deze Overeenkomst beschrijft de voorwaarden regerend over het gebruik van de software en alle aangesloten services (hierna gezamenlijk gerefereerd als “Software”) dat beschikbaar is voor het downloaden en installatie op uw compatible Windows computer. Deze Overeenkomst is tussen Safebytes Software Inc., een Canadees bedrijf, de eigenaar van de Software en u (hierna gezamenlijk gerefereerd als “Safebytes”). Deze Overeenkomst is bindend, om ons Software te gebruiken moet u zich houden aan de voorwaarden van deze Overeenkomst, ons Servicevoorwaarden en ons Privacybeleid.

2. BEPERKTE LICENTIE TOT HET GEBRUIK VAN ONS SOFTWARE. Na het aankopen en downloaden van ons Software, verleent SafeBytes u een persoonlijk, gelimiteerd, nonexclusief, herroepelijk, niet overdraagbaar recht en licentie tot het gebruik van ons Software. Als een gebruiker, is uw licentie beperkt tot alleen uw persoonlijk gebruik en vermaak. Dit betekent dat u geen toegang mag verkopen aan ons Software, deze licentie delen met wie dan ook, reverse engineering of anderszins ons Software proberen te kopiëren, of het pogen en geld verdienen van ons Software zonder ons uitdrukkelijk geschreven toestemming. Waneer u ons Software aanschaft, verkrijgt u geen enkele eigendomsrecht op ons Software; enkel de licentie hierboven beschreven. Als u deze Overeenkomst, de Servicevoorwaarden of de Privacybeleid overtreedt, kunnen wij naar eigen goeddunken uw licentie intrekken. U stemt in dat wij het laatste oordeel hebben in het determineren van uw overtredingen.

3. BETALING. Uw licentie verleent aan ons Software is onderworpen aan uw betaling voor ons Software. U moet betalen met een geldig credit card; deze betalingsinformatie zal verzameld worden door ons derde partij betaal processor, SafeCart Inc.

4. GEEN GARANTIE. ONS SOFTWARE WORDT “AS-IS” AANGEBODEN. SAFEBYTES geeft geen zekerheid dat de SOFTWARE geschikt of beschikbaar voor gebruik is in uw locatie. Degenen die toegang of gebruik maken van de SOFTWARE vanuit andere rechtsgebieden doen dit op hun eigen geweten en zijn verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke wetgeving.

ZOVER ALS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJK WETGEVING, SAFEBYTES, HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN , EN HAAR DERDE PARTIJ AANBIEDERS, LICENTIEGEVERS, DISTRIBUTEURS OF LEVERANCIERS (COLLECTIEF, “LEVERANCIERS”) GEVEN GEEN GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF ELKE GARANTIE DAT DE SOFTWARE BEDOELT IS VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL, VERKOOPBAARHEID, DATA VERLIES, GEEN VERSTORINGEN MET OF INBREUK OP ALLE INTELLECTUEEL EIGENDOMS RECHTEN, OF DE ACCURAATHEID, BETROUWBAARHEID, KWALITEIT OF INHOUD VAN OF GELINKT AAN ONS SOFTWARE. SAFEBYTES EN ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN LEVERANCIERS GEVEN GEEN GARANTIE DAT DE SOFTWARE VEILIG, VRIJ VAN BUGS, VIRUSSEN, STORINGEN, FOUTEN, DIEFSTAL OF VERNIELING IS. ALS DE UITSLUITINGEN VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET VAN TOEPASSING ZIJN OP U, IS IEDER IMPLICIETE GARANTIE BEPERKT TOT 60 DAGEN VANAF DE AANSCHAF DATUM OF LEVERING VAN DE SOFTWARE, WELKE DAN OOK EERDER IS. SAFEBYTES, ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN LEVERANCIERS, GEVEN GEEN GARANTIE DAT UW GEBRUIK VAN DE SOFTWARE VOLDOET OF NALEVING BIEDT AAN IEDER LEGALE OBLIGATIE OF WET OF REGELING.

WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR EEN FALING VAN ONS SOFTWARE, INCLUSIEF EEN FALING OF STORING, ONTIJDIGE LEVERING, GEPLANDE OF ONGEPLANDE, INTENTIONELE OF NIET INTENTIONELE, DAT TIJDELIJKE OF PERMANENTE TOEGANG VERHINDERT TOT ONS SITE. DE LEVERING VAN DE SOFTWARE AAN U IS VOORWAARDELIJK AAN UW TOESTEMMING MET DIT EN ALLE SECTIES VAN DE OVEREENKOMST. NIETS IN DE VOORWAARDEN VAN DE “GEEN GARANTIE” SECTIE KAN GEBRUIKT WORDEN OM DE ALGEMEENHEID TE BEPERKEN VAN DE EERSTE PARAGRAAF VAN DEZE SECTIE.

U GAAT ERMEE AKKOORD OM ONS VRIJ TE LATEN VAN ELKE AANSPRAKELIJKHEID TOT HET GEBRUIK VAN ONS SOFTWARE. ALS U EEN INWONER BENT VAN EEN RECHTSGEBIED DAT EEN SPECIFIEK UITSPRAAK MET BETREKKING TOT DEZE VRIJLATING NODIG HEEFT, DAN GELDT HET VOLGENDE. ALS VOORBEELD, INWONERS VAN CALIFORNIA MOETEN, ALS EEN VOORWAARDE VAN DEZE OVEREENKOMST, AFSTAND DOEN VAN DE TOEPASSELIJKHEID VAN DE CALIFONIA BURGERLIJKE WET SECTIE 1542, WAT BESCHRIJFT, “EEN ALGEMEEN VRIJLATING HEEFT GEEN BETREKKING OP VORDERINGEN WELKE DE SCHULDEISER NIET WEET OF VERMOEDT TE BESTAAN IN ZIJN OF HAAR VOORDEEL OP HET MOMENT VAN DE UITVOERING VAN DE VRIJLATING, WELKE ALS HET GEWETEN WAS BIJ HEM OF HAAR MOEST DAT CONCRETE INVLOED HEBBEN OP ZIJN OF HAAR REGELING MET DE SCHULDENAAR.” HIERBIJ DOET U AFSTAND VAN DEZE SECTIE VAN DE CALIFORNIA BURGELIJKE WET. U DOET AFSTAND VAN ELKE VERGELIJKBAAR WETSBEPALING, REGELING, OF WET DAT DEZELFDE BEDOELING OF EFFECT HEEFT ALS HET VOORGENOEMDE VOORWAARDE.

5. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. IN GEEN ENKEL GEBEURTENIS ZAL SAFEBYTES, ZIJN BEAMBTEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, OF AGENTEN, AANSPRAKELIJK ZIJN OVER IEDER DIRECT, INDIRECT, INCIDENTEEL, SPECIAAL, STRAFFEND, OF CONSEQUENTELE SCHADE OF WAT DAN OOK DAT RESULTEERT VAN EEN (I) FOUT, VERGISSING, OF INACCURAATHEID VAN DE SOFTWARE, (II) PERSOONLIJKE LETSEL OF EIGENDOMS SCHADE, OF WAT DAN OOK, DAT RESULTEERDE VAN UW TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN ONS SOFTWARE, (III) EEN ONBEVOEGD TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN ONS BEVEILIGDE SERVERS EN/OF ELKE OF ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN/OF FINANCIËLE INFORMATIE OPGESLAGEN ERIN, (IV) EEN STORING OF STAKING VAN OVERDRACHT NAAR EN VAN ONZE SERVICES OF SOFTWARE, (IV) EEN BUG, VIRUS, OF TROJAANSE PAARD, OF VERGELIJKBAAR, DAT OVERGEDRAGEN KAN WORDEN DOOR OF VIA ONS SOFTWARE DOOR EEN DERDE PARTIJ, EN/OF (V) EEN FOUT OF OMISSIE IN ÉÉN VAN ONZE SOFTWARE OF VOOR IEDER VERLIES OF SCHADE IN WELKE VORM DAN OOK ONTSTAAN DOOR HET RESULTAAT VAN HET GEBRUIK VAN ONS SOFTWARE OF SERVICES, OP BASIS VAN GARANTIE, CONTRACT, ONRECHT, OF IEDER ANDER LEGALE WEG, EN OF HET BEDRIJF GEADVISEERD IS OP DE MOGELIJKHEID VAN DEZE SCHADES. HET VOORGAANDE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID ZAL VAN TOEPASSING ZIJN TOT ZOVER IS TOEGESTAAN DOOR DE WET IN DE TOEPASSELIJKE RECHTSGEBIED.

IN HET GEVAL DAT U EEN PROBLEEM ERVAART MET EEN DERDE PARTIJ TERWIJL U ONS SOFTWARE GEBRUIKT, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT UW ENIGE RECHTSMIDDEL BIJ DAT DERDE PARTIJ IS EN NIET MET SAFEBYTES. SAFEBYTES IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR DE SCHADE, GEVAAR, LETSEL OF CLAIM VAN U OF EEN DERDE PARTIJ DAT ONTSTAAT DOOR HET GEBRUIK VAN ONS SOFTWARE OF PRODUCTEN, VERKOCHT VAN ONS SITE. DEZE OVEREENKOMST ONTKENT DE GEHELE AANSPRAKELIJKHEID VAN SAFEBYTES, ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN UW EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL MET RESPECT TOT DE SOFTWARE EN ZIJN GEBRUIK.

Voor uw gemak, het volgende bevatten belangrijke details van deze overeenkomst dat effect hebben op uw rechten en rechtsmiddelen:

  1. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en nemen geen aansprakelijkheid op een claim, actie, petitie, vraag voor arbitrage of rechtzaak over letsel of schade resulterend uit het gebruik van de software, hetzij het voortkomt uit een onrecht of contract, wet of vermogen;
  2. Uw bekwaamheid tot het gebruik of interactie met deze website is een privilege, niet een recht, en wij behouden het recht om actie te ondernemen dat wij juist achten, zonder notificatie, om een overtreding te voorkomen, een beleid te handhaven, of het rechtzetten van een vermoedde overtreding van deze Overeenkomst of een toepasselijke wet naar ons goeddunken.

SAFEBYTES ZAL NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR IEDER ANDERE REDEN OF VOOR SCHADE, ZELFS WANNEER WIJ GEADVISEERD WAREN OP DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADES. IN HET GEVAL DAT DEZE CLAUSE IS VERBODEN OF BEPERKT DOOR DE TOEPASSELIJKE WETSGEVING, DE GEHELE AANSPRAKELIJKHEID VAN SAFEBYTES, ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN LEVERANCIERS VOOR ALLE CLAIMS GERELATEERD AAN DEZE OVEREENKOMST ZAL GELIMITEERD WORDEN TOT DE HOEVEELHEID DAT U BETAALD HEEFT VOOR DE SERVICES GEDURENDE TWAALF (12) MAANDEN VOORAFGAANDE DE CLAIM.

6. SCHADEVERGOEDING. U gaat ermee akkoord om Safebytes and haar gelieerde ondernemingen en zijn leveranciers te compenseren en te beschermen van alle claims, aansprakelijkheid en kosten, inclusief redelijke advocaten vergoedingen en kosten, dat voortkomt door uw gebruik van de Software, gerelateerde services of inbreuk op deze Overeenkomst. Safebytes bewaart het recht, om naar eigen oordeel en met haar eigen kosten, de exclusieve verdediging en leiding van alle Claims te nemen. U gaat er mee akkoord om redelijk samen te werken wanneer dit verzocht wordt door Safebytes in zijn verdediging van een Claim.

7. KEUZE VAN WETSGEVING. Deze Overeenkomst zal beheerst worden door de wetten die van kracht zijn in de provincie Quebec, Canada. De aanbod en overeenstemming van deze contract is geacht opgetreden in de provincie van British Quebec, Canada.

8. LOCATIE VOOR GESCHIL. In het geval van een dispuut tussen u en ons, gaat u ermee akkoord dat de geschikte locatie voor het dispuut in een rechtbank of tribunaal is dat het dichstbij Montreal, Quebec ligt.

Als u een dispuut op een andere manier dan in overeenstemming van deze sectie brengt, gaat u ermee akkoord dat wij het mogen afwijzen, en dat u verantwoordelijk bent voor ons redelijke advocaten vergoedingen, rechtbank vergoedingen, en uitgaven om dit te doen.

U gaat ermee akkoord dat in het geval dat een dispuut voortkomt of gerelateerd is aan deze Overeenkomst of ons voorziening van services naar u, de onsuccesvolle partij verantwoordelijk is voor het vergoeden van de succesvolle partij’ redelijke advocaten vergoedingen, kosten, en uitgaven in relatie tot het dispuut.

9. EXTERNE KRACHTEN. U gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor u voor iets dat wij wel verantwoordelijk horen te zijn wanneer, als het resultaat van gebeurtenissen buiten onze controle is, inclusief maar niet beperkt tot, daden van God, oorlog, invasies, opstanden, rellen, terrorisme, criminaliteit, gebrek aan arbeiders (inclusief wettelijk en onwettelijke stakingen), embargos, post verstoringen, communicatie storingen, het falen of tekort aan infrastructuur, tekort aan materialen of in ieder ander geval buiten ons controle.

10. DEELBAARHEID. In het geval dat een voorwaarde van deze Overeenkomst onwettig is, conflicteert met een ander voorwaarde van deze Overeenkomst, of niet handhaafbaar is, zal deze Overeenkomst alsnog handhaaft worden alsof het deze voorwaarde niet bevat. Als twee of meerdere voorwaarden van deze Overeenkomst met elkaars werking in conflict zijn, zal SafeBytes het alleenstaande recht hebben om te bepalen welke voorwaarde gehandhaaft wordt.

11. GEEN VERWERPING. Wij behouden alle rechten dat zijn toegelaten aan ons onder deze Overeenkomst evenals onder de voorwaarden van ieder toepasselijke wetgeving. Ons non-handhaving van een bepaalde voorwaarde of voorwaarden van deze Overeenkomst of ieder toepasselijke wetgeving zal niet toegewezen worden als ons verwerping van het recht van handhaving over dezelfde voorwaarde onder dezelfde of andere omstandigheden op elk moment in de toekomst.

12. BEËINDIGING. Wij mogen uw toegang tot ons Software of website beëindigen op grond van uw inbreuk van de voorwaarden van deze Overeenkomst, Servicevoorwaarden, of Privacybeleid. U gaat ermee akkoord dat wij het laatste oordeel hebben in het determineren of u inbreuk heeft gemaakt op een van de voortgaande voorwaarden. Als u wenst deze Overeenkomst te beëindigen, stop dan alstublieft onmiddelijk met het gebruik van ons Software en geef dit door aan support@safebytes.pw.

13. TOEWIJZING. U mag niet uw rechten en/of verplichtingen aan deze Overeenkomst toewijzen aan een ander partij zonder ons voorafgaand geschreven toestemming. Wij mogen ons rechten en/of verplichtingen aan deze Overeenkomst toewijzen aan elk ander partij volgens ons beleid.

16 Maart, 2014